Biacore药物研发服务

 

  

        ■ 细胞株筛选与定量以及先导药物筛选与排序;

        ■ 抗原-抗体结合动力学精确表征

        ■ 抗体-FcrR受体、FcRn结合精确表征;

        ■ 抗原结合动力学及一致性评价;

        ■ 生物类似药\仿制药与原研药一致性评价;

        ■ 靶向小分子先导药物筛选;

        ■ 小分子化合物与靶蛋白结合亲和力与动力学检测;

        ■ 不同分子间竞争结合检测;